Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej OK, rozumiem

Wzory umów, prawa autorskie, itp.

Nie wiesz gdzie powinien wylądować Twój post? Masz coś niezwiązanego z żadnym z dostępnych for? A może chcesz po prostu poznać nowych ludzi? To miejsce właśnie dla Ciebie.

Wzory umów, prawa autorskie, itp.

Post 25.01.2004, 22:20:46

Wzory umów

Umowa Zlecenia
Zawarta w dniu .............................. w ............................................. pomiędzy
................................................................................................. w ............................................
ul..................................................... reprezentowan(ą)ym przez ................................................,
zwan(ą)ym w treści niniejszej umow y Zleceniodawcą, a
......................................................................................................................................................
.................................................................................., zwan(ą)ym w treści niniejszej umowy
Zleceniobiorcą

§1

Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do .........................................................
......................................................................................................................................................

§2

Zleceniobiorca wykonywać będzie swoje czynności w okresie od ............................. do .............

§3

Zleceniobiorca nie może bez zgody Zleceniodawcy powierzyć wykonania zlecenia osobie trzeciej.

§4

Zleceniobiorca za wykonane czynności otrzyma wynagrodzenie w wysokości ............................
Wynagrodzenie płatne będzie niezwłocznie po przedłożeniu przez Zleceniobiorcę rachunku.

§5

Zleceniodawca wypłaci na żądanie Zleceniobiorcy zaliczki na poczet wydatków związanych
z wykonaniem zlecenia.

§6

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§7

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

§8

Umowę sporządzono w .............................. jednobrzmiących egzemplarzach, po ......................
dla każdej ze stron.



..................................... ..........................


Zleceniodawca Zleceniobiorca



Umowa Sprzedaży
Zawarta w dniu ........................... w ..................................... pomiędzy ........................................
z siedzibą w ............................................. ul. ...............................................................................
reprezentowan(ą)ym przez .................................................................................. zwan(ą)ym dalej
Sprzedawcą , a
......................................................................................................................................................
.................................................................................................. zwan(ą)ym dalej Kupującym.

§1

Sprzedawca sprzedaje Kupującemu ...............................................................................................
.................................................................................................. za cenę .......................................

§2

1) Towar zostanie wydany Kupującemu w .....................................................................................
2) Kupujący odbierze towar na własny koszt

§3

1) Kupujący zapłaci Sprzedawcy cenę określoną w §1 w ciągu .............................. dni od
otrzymania faktury , przelewem na rachunek Sprzedającego ...................................................
...............................................................................................................................................
2) W razie zwłoki w płatności, Kupujący zapłaci odsetki w wysokości .................% za każdy
dzień zwłoki.

§4

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§5

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy
Kodeksu Cywilnego.

§6

Umowę sporządzono w ........................... jednobrzmiących egzemplarzach po ............... dla
każdej ze stron.



............................................ ..................................


Sprzedawca Kupujący

Umowa o dzieło

Zawarta w dniu ............................ w ..................................... pomiędzy .......................................
z siedzibą w ...................................... ul. ......................................................., reprezentowan(ą)ym
przez ...........................................................................................................................................,
zwan(ą)ym dalej Zamawiającym, a
............................................................ z siedzibą w ......................................................................
ul..............................................................,reprezentowan(ą)ym przez ..........................................,
zwan(ą)ym dalej Wykonawcą.

§1

Wykonawca zobowiązuje się wykonać dla Zamawiającego dzieło polegające na .......................
......................................................................................................................................................

§2

W celu wykonania dzieła Zamawiający wyda Wykonawcy następujące narzędzia i materiały :
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

§3

Wykonawca po zakończeniu dzieła zobowiązany jest rozliczyć się z otrzymanych
materiałów i narzędzi.

§4

Rozpoczęcie wykonania dzieła powinno nastąpić do dnia ..................., a zakończenie
i dostarczenie dzieła Zamawiającemu do dnia .................. .

§5

1) Za wykonane dzieło Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie
w wysokości ................................
2) Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu ....................... dni od dostarczenia dzieła.

§6

Odbioru dzieła dokona komisja składająca się z przedstawicieli Zamawiającego oraz
Wykonawcy. Komisja sporządza protokół odbioru będącą podstawą wypłaty wynagrodzenia.

§7

W przypadku wystąpienia wad Zamawiający wyznaczy termin ich usunięcia.

§8

W przypadku zwłoki w wykonaniu dzieła Zamawiającemu przysługuje kara umowna
w wysokości ...............% za każdy dzień zwłoki.

§9

W przypadku znacznego opóźnienia w wykonaniu dzieła Zamawiający może:
1) wyznaczyć dodatkowy termin wykonania dzieła, żądając kary umownej
2) odstąpić od wykonania dzieła bez wyznaczenia dodatkowego terminu,
żądając kary umownej, w przypadku opóźnienia powyżej ..................... dni.


§10

Zamawiającemu służy prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną

§11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§12

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§13

Umowę sporządzono w ........................ jednobrzmiących egzemplarzach, po ................. dla
każdej ze stron.


................................... ...........................................


Zamawiający Wykonawca

Umowa o pracę



..................................................... ....................................................
(pieczęć nagłówka pracodawcy) (miejscowość i data)

..................................................................
(numer REGON-EKD)

UMOWA O PRACĘ


zawarta w dniu ........................................................................................................................................................................
(data zawarcia umowy)
między ......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę albo osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy)
a ................................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko pracownika oraz jego miejsce zameldowania)
na ..............................................................................................................................................................................................
(okres próbny, czas nie określony, czas wykonywania określonej pracy)

Strony ustalają następujące warunki zatrudnienia:
1. rodzaj umówionej pracy ...............................................................................................................................................
(stanowisko, funkcja, zawód, specjalność)
2. miejsce wykonywania pracy .........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
3. wymiar czasu pracy ......................................................................................................................................................
4. wynagrodzenie ..............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
(składniki wynagrodzenia i ich wysokość oraz podstawa prawna ich ustalenia)
5. inne warunki zatrudnienia .............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
2. Dzień rozpoczęcia pracy ......................................................................................................................................................





......................................... ............................................................
(data i podpis pracownika) (podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej
pracodawcę albo osoby upoważnionej do
składania oświadczeń w imieniu pracodawcy)


Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika

..........................................
(miejscowość i data)
................................................................................
................................................................................
................................................................................
(imię, nazwisko i adres pracownika)

.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
(nazwa i adres pracodawcy)




Z dniem ........................................... rozwiązuję z ...................................................................................
............................................................................................................................................................................
(nazwa pracodawcy)
bez zachowania okresu wypowiedzenia umowe o prace zawartą w dniu ....................................... z powodu ............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
(wskazać przyczynę i podstawę prawną rozwiązania umowy o pracę)



................................................................. ..........................................................
(potwierdzenie odbioru przez pracodawcę - data i podpis) (podpis pracownika)


UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ dodał eskimos, który, notabene został zbanowany

UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ

zawarta w ................................ w dniu ................................ , pomiędzy:

1. ................................ zamieszkałym/ą w ....................., legitymującym/ą się dowodem osobistym nr .................................

2. ................................ zamieszkałym/ą w ....................., legitymującym/ą się dowodem osobistym nr .................................

3. ................................ zamieszkałym/ą w ....................., legitymującym/ą się dowodem osobistym nr .................................

zwanymi dalej Wspólnikami.

Par. 1

Przedmiotem działalności spółki jest ....................................


Par. 2

Spółka będzie prowadzona pod nazwą ..........................................

Par. 3

Siedzibą spółki jest ..............................................

Par. 4

1. Wspólnicy zobowiązują się wnieść w formie wkładów:

a) Wspólnik ad. 1 wnosi .................................................
b) Wspólnik ad. 2 wnosi .................................................
c) Wspólnik ad. 3 wnosi .................................................

2. udziały poszczególnych Wspólników w spółce wynoszą:

a) Wspólnika ad. 1 ................ %
b) Wspólnika ad. 2 ................ %
c) Wspólnika ad. 3 ................ %

Par. 5

Spółka jest zawarta na czas *) nie określony. / określony do dnia...

Par. 6

Jeżeli dla prowadzenia spraw spółki niezbędne byłoby podwyższenie kapitału, wspólnicy zobowiązują się do podwyższenia wkładów proporcjonalnie do ustalonych udziałów, nie więcej jednak niż o:

Par. 7

1. Każdy wspólnik jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki nie przekraczających zakresu zwykłego zarządu.
2. Zobowiązania lub wydatki przekraczające kwotę stanowiącą równowartość .......... zł przekraczają zakres zwykłego zarządu.
3. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu konieczna jest uchwała wspólników.

Par. 8

Wspólnicy uczestniczą w zyskach i stratach w częściach proporcjonalnych do wielkości udziałów.

Par. 9

Rok obrachunkowy spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Podział zysków następuje w ciągu miesiąca od dokonania rozliczenia za rok ubiegły, zgodnie z uchwałą Wspólników.

Par. 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Par. 11

Wszelkie zmiany niniejszej umowy powinny być pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej.

Par. 12

Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej umowy jest Sąd........................

Par. 13

Umowę sporządzono w ......................... jednobrzmiących egzemplarzach, po .............. dla każdego ze wspólników.


Podpisy wspólników




Umowa najmu nieruchomości lub jej części na cele niemieszkalne (użytkowe)




Umowa najmu nieruchomości lub jej części na cele niemieszkalne (użytkowe)
Zawarta w dniu w pomiędzy

zamieszkał(ą)ym w ul legitymując(ą)ym się dowodem

osobistym nr , zwan(ą)ym dalej Wynajmującym, a z siedzibą w

ul , reprezentowaną(ym) przez: zwan(ą)ym dalej Najemcą


Par. 1

Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości, położonej w ........................... przy ul.

................................, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr ................... w Sądzie Rejonowym w

............................................... .

Par. 2

Wynajmujący oddaje w najem Najemcy opisaną w Par. 1 nieruchomość, której powierzchnia wynosi

.................. m2 (część nieruchomości zgodnie z opisem stanowiącym załącznik do niniejszej umowy)*)

Par. 3

Wynajmowana nieruchomość (powierzchnia) wykorzystywana będzie przez Najemcę na cele .............................................
Par. 4

Najemca płacić będzie Wynajmującemu czynsz najmu w wysokości ..................... zł (słownie

...............................................) miesięcznie.

Par. 5

Najemca zobowiązany jest do uregulowania kwoty czynszu za miesiąc bieżący do dnia ............... miesiąca.

Par. 6

1. W związku z wynajęciem nieruchomości (powierzchni), o której mowa w Par. 2 umowy, Wynajmujący zobowiązuje się wobec Najemcy do ustanawiania następujących świadczeń dodatkowych:

................................................................................ ............................................................................. ......

2. Rozliczenia za świadczenia dodatkowe dokonywane będą w sposób następujący:

................................................................................ ............................................................................. ......

Par. 7

Ewentualne planowane przez Najemcę adaptacje budowlane czy przebudowa pomieszczeń muszą być każdorazowo uzgadniane z Wynajmującym i wymagają jego pisemnej zgody.

Par. 8

Najemca nie ma prawa oddawania przedmiotu najmu w podnajem, nawet nieodpłatny, osobom trzecim, bez uzyskania pisemnej zgody Wynajmującego.
Par. 9

Najemca obowiązany jest dokonywać we własnym zakresie i na własny koszt konserwacji przedmiotu najmu oraz remontów bieżących.

Par. 10

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ................ do dnia .............. (na czas nieokreślony)*.


Par. 11

W czasie trwania umowy, każda ze stron może ją wypowiedzieć z zachowaniem ................ miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Par. 12

1. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Najemca zalega z należnym czynszem najmu za ................ pełne okresy płatności lub dopuszcza się naruszenia innych istotnych postanowień umowy. W przypadku zalegania z należnym czynszem za ................ pełne okresy płatności Wynajmujący przed wypowiedzeniem umowy wyznaczy pisemnie Najemcy dodatkowy siedmiodniowy termin na uregulowanie zaległości.

Par. 13

Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

Par. 14

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie maja przepisy kodeksu cywilnego.
Par. 15

Najemca wpłaci Wynajmującemu kaucję w wysokości ..... zł (słownie.............), która będzie przeznaczona na pokrycie ewentualnych roszczeń Wynajmującego wynikających z realizacji niniejszej umowy, Kaucja nie jest oprocentowana i zwracana jest Najemcy w przypadku braku roszczeń po ustaniu umowy i zdaniu lokalu Wynajmującemu.

Par. 16

Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej umowy jest Sąd........................


Umowę sporządzono w ................ jednobrzmiących egzemplarzach, po ................ dla każdej ze stron.

Wynajmujący Najemca




Umowa sprzedaży na raty




Umowa sprzedaży na raty
zawarta w dniu ............ w ............................................ pomiędzy

................................................................................... z siedzibą w ...........................................................

ul.......................... reprezentowan(ą)ym przez ............................................................................ zwan(ą)ym

dalej Sprzedawcą , a


........................................................ ......................................................................... zwan(ą)ym dalej

Kupującym
Par.1

Sprzedawca sprzedaje Kupującemu .........................................

.........................................................................za cenę .....................................................

Par.2

Towar zostanie wydany Kupującemu w dniu...................................


Par.3

1. Kupujący zapłaci Sprzedawcy cenę określoną w Par.1:

- przelewem na rachunek Sprzedającego w Banku........................nr konta ..................................

- w kasie Sprzedającego w.....................................*)

2. Zapłata nastąpi w ..... ratach w następujących terminach

Pierwsza rata do dnia:
Druga rata do dnia:
Trzecia rata do dnia:
...............................

3. W razie zwłoki w płatności, Kupujący zapłaci Sprzedawcy odsetki w wysokości ...% za każdy dzień zwłoki.

4. Roszczenia Kupującego wynikające z tytułu gwarancji lub rękojmi nie mają wpływu na wysokość i termin płatności, chyba, że Sprzedający uzna roszczenie. W takim przypadku zostanie sporządzony w formie pisemnej i podpisany przez strony nowy harmonogram spłat.

Par.4

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Par.5

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą mieć przepisy Kodeksu Cywilnego.

Par.6

Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej umowy jest Sąd........................



Umowę sporządzono w ................ jednobrzmiących egzemplarzach, po ................ dla każdej ze stron.

Sprzedawca Kupujący




Umowa użyczenia



Umowa użyczenia
Zawarta w dniu ...................... w ...................................................... pomiędzy

................................................................. z siedzibą w ....................................................................

ul. ................................. reprezentowan(ą)ym przez ............................................... zwan(ą)ym

dalej Użyczającym . a ........................................ ........................................................................

zwan(ą)ym dalej Biorącym do używania.

Par.1

Użyczający oświadcza, iż jest właścicielem ............................. ................... zwanym w dalszej treści umowy przedmiotem użyczenia.

Par.2

Użyczający zezwala biorącemu do używania na bezpłatne używanie oddanego w tym celu przedmiotu użyczenia. przez okres ..........od zawarcia umowy.

Par.3

Biorący do używania zobowiązuje się do korzystania z przedmiotu użyczenia zgodnie z jego przeznaczeniem i właściwościami.
Par.4

Koszty eksploatacji przedmiotu użyczenia w okresie trwania umowy ponosi Biorący do używania.

Par.5

Biorący do używania zobowiązany jest zwrócić przedmiot użyczenia wstanie niepogorszonym ponad normalne zużycie, po upływie okresu określonego w Par.2.

Par.6

Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej umowy jest Sąd........................

Umowę sporządzono w ..... jednobrzmiących egzemplarzach po .... dla każdej ze stron.

Użyczający Biorący do używania




Umowa przedwstępna sprzedaży:


UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY
Zawarta w dniu................................... w ................................... pomiędzy.................................................
1. ................................................................ zamieszkałym w ............................................................. przy
ul. ................................................................................................ legitymującym się dowodem osobistym
.................................................. zwanym w treści umowy ?Sprzedawcą"..............................................., a
2. .................................................................. zamieszkałym w............................................................ przy
ul. ................................................................................................ legitymującym się dowodem osobistym
...................................................... zwanym w treści umowy ?Kupującym".
§1.
Przedmiotem umowy jest............................................................................................
§2.
Strony postanawiają, że przyrzeczona umowa sprzedaży zostanie zawarta do dnia .......................................................................... za cenę .............................................................................
(słownie:..................................................................................................................).
§3.
1. Sprzedawca oświadcza, że na poczet należności z tytułu ceny otrzymał w dniu dzisiejszym od Kupują¬cego gotówką kwotę złotych .......................................................................................... tytułem zadatku.
2. W przypadku niewykonania umowy przez Sprzedawcę, zwróci on Kupującemu zadatek w podwójnej wysokości.
3. W razie niewykonania umowy przez Kupującego zadatek przepada na rzecz Sprzedawcy.
§4.
1. Sprzedawca oświadcza, że zbywane prawo wolne jest od jakichkolwiek obciążeń i roszczeń na rzecz osób trzecich i nie toczy się również przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne.
2. Gdyby po zawarciu niniejszej umowy ujawniło się istnienie jakiegokolwiek obciążenia zbywanego prawa, Sprzedawca zobowiązuje się je uregulować.
§5.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
§6.
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy.
Sprzedawca Kupujący
______________________ ______________________



Umowa przeniesienia praw autorskich:


Umowa przeniesienia praw autorskich


Zawarta w dniu w pomiędzy , zamieszkałym zwanym dalej ?Autorem?,

a , zamieszkałym , zwanym dalej ?Nabywcą?


Par. 1

Autor oświadcza, że jest twórcą
1.
2.

oraz zapewnia, że przysługuje mu nieograniczone prawo majątkowe do wskazanych dzieł i że dzieła stanowiące przedmiot umowy nie naruszają praw autorskich osób trzecich.

Par. 2

1. Autor przenosi na Nabywcę ułamkową (tu należy podać część np. ½) część praw majątkowych do dzieł wymienionych w Par. 1 w zakresie utrwalenia, zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego wykonania albo publiczne odtworzenia, wystawienia, wyświetlania, najmu, dzierżawy, udzielania licencji na wykorzystania, nadania za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, nadania za pośrednictwem satelity, równoczesnego i integralnego nadania utworu nadawanego przez inną organizację radiową, telewizyjną albo korzystającą z innych elektronicznych środków przekazu.

2. Nabywcy przysługuje prawo dalszej odsprzedaży nabytej części autorskich praw majątkowych do każdego z dzieł wymienionych w Par. 1 bez zgody Autora, jednakże pod warunkiem, że nie skorzysta on z prawa pierwokupu w terminie miesięcznym od dnia powiadomienia o treści umowy.

3. Przeniesienie praw dotyczy dzieła w stanie w jakim znajduje się w dniu przeniesienia oraz w każdym następnym dniu włącznie z dokonywanymi przez Autora zmianami, poprawkami, rozbudową, uzupełnieniami i modyfikacjami.

Par. 3

Z tytułu nabycia połowy praw do dzieł wymienionych w Par. 1 Nabywca zapłaci Autorowi kwotę zł (słownie: złotych) w terminie dni na wskazane przez Autora konto bankowe.

Par. 4

Po zawarciu niniejszej umowy strony zobowiązują się do współdziałania w zakresie wspólnej eksploatacji dzieł będących przedmiotem niniejszej umowy. Postanowienie to dotyczy w szczególności decyzji o publikacji dzieła, udzielania licencji na jego wykorzystanie, a także przekazywania uprawnień na dokonywanie zmian, modyfikacji i adaptacji zależnych.

Par. 5

Nabywca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji o istocie dzieł mogących zaszkodzić przychodom z jego wykorzystania, a udostępnionych przez Autora w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.

Par. 6

Strony postanawiają, że wszelkie publikacje dzieł zawierać będą na wstępie informację o przysługujących Nabywcy prawach majątkowych.


Par. 7

Umowa niniejsza zostaje zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany i uzupełnienia umowy muszą być dokonywane za zgodą stron na piśmie.

Par. 8

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej umowie, a dotyczących jej przedmiotu, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994r. Nr 24 poz. 83 z późn. zm.), a także przepisy kodeksu cywilnego.

Par. 9

Spory wynikłe w związku z realizacją powyższej umowy strony będą rozstrzygać w drodze polubownej, a w wypadku nie osiągnięcia porozumienia, zostaną one poddane pod rozstrzygnięcie właściwemu sądowi powszechnemu.

Par. 10

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


Autor Nabywca




Sprzedaży na raty:


Umowa sprzedaży na raty

zawarta w dniu ............ w ............................................ pomiędzy

................................................................................... z siedzibą w ...........................................................

ul.......................... reprezentowan(ą)ym przez ............................................................................ zwan(ą)ym

dalej Sprzedawcą , a


........................................................ ......................................................................... zwan(ą)ym dalej

Kupującym
Par.1

Sprzedawca sprzedaje Kupującemu .........................................

.........................................................................za cenę .....................................................

Par.2

Towar zostanie wydany Kupującemu w dniu...................................


Par.3

1. Kupujący zapłaci Sprzedawcy cenę określoną w Par.1:

- przelewem na rachunek Sprzedającego w Banku........................nr konta ..................................

- w kasie Sprzedającego w.....................................*)

2. Zapłata nastąpi w ..... ratach w następujących terminach

Pierwsza rata do dnia:
Druga rata do dnia:
Trzecia rata do dnia:
...............................

3. W razie zwłoki w płatności, Kupujący zapłaci Sprzedawcy odsetki w wysokości ...% za każdy dzień zwłoki.

4. Roszczenia Kupującego wynikające z tytułu gwarancji lub rękojmi nie mają wpływu na wysokość i termin płatności, chyba, że Sprzedający uzna roszczenie. W takim przypadku zostanie sporządzony w formie pisemnej i podpisany przez strony nowy harmonogram spłat.

Par.4

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Par.5

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą mieć przepisy Kodeksu Cywilnego.

Par.6

Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej umowy jest Sąd........................



Umowę sporządzono w ................ jednobrzmiących egzemplarzach, po ................ dla każdej ze stron.

Sprzedawca Kupujący



Umowa Dostawy

Umowa dostawy

Zawarta w dniu w pomiędzy z

siedzibą w ul , reprezentowaną(ym) przez:

zwan(ą)ym dalej Dostawcą, a z siedzibą w ul

, reprezentowaną(ym) przez: zwan(ą)ym dalej Odbiorcą



Par. 1

Dostawca zobowiązuje się do wytworzenia/zakupu*) i dostarczenia Odbiorcy następujących wyrobów:

1) ....................................................................... w ilości .............................

2) ........................................................................ w ilości ............................

3) ........................................................................ w ilości ............................

4) ........................................................................ w ilości .............................

Par. 2

Wymienione w Par. 1 wyroby zostaną dostarczone w następujących terminach

ad1) do ............................................

ad2) do ............................................

ad3) do ............................................

ad4) do ............................................

Par. 3

Wydanie wyrobów nastąpi w ........................................../miejscu wskazanym przez odbiorcę*.
O przygotowaniu wyrobów do wydania Dostawca ma obowiązek zawiadomić Odbiorcę z tygodniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem dostawy
Wydanie wyrobów musi być poprzedzone badaniem technicznym, przeprowadzonym przez przedstawiciela Odbiorcy i Dostawcy w siedzibie Dostawcy.

Par. 4

Wyroby dostarczone będą w opakowaniu spełniającym następujące wymagania:..................................

Par. 5

Odbiorca zobowiązuje się zapłacić za wyroby cenę wynoszącą:

1) za wyroby wymienione w Par. 1 pkt 1 .........................zł

2) za wyroby wymienione w Par. 1 pkt 2 .........................zł

3) za wyroby wymienione w Par. 1 pkt 3 .........................zł

4) za wyroby wymienione w Par. 1 pkt 4 .........................zł

Par. 6

Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości:

1) .... % wartości dostawy za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu wyrobów

2) .... % wartości dostawy w przypadku odstąpienia przez Dostawcę od zawartej umowy lub niewykonania umowy
Par. 7

Odbiorca zapłaci Dostawcy karę umowną w wysokości...% wartości dostawy w przypadku odstąpienia przez Odbiorcę od zawartej umowy.

Par. 8

Strony zastrzegają sobie możliwość jednostronnego wypowiedzenia umowy w terminie nie później niż na ... dni przed terminem dostawy. Wypowiedzenie powinno mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.

Par. 9

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu w formie pisemnej podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.
Par. 10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego.

Par. 11



Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej umowy jest Sąd........................



Umowę sporządzono w ................ jednobrzmiących egzemplarzach, po ................ dla każdej ze stron.

Dostawca Odbiorca



Umowy mogą zostać zawarte ustnie, jednakże podczas potencjalnego sporu nie stanowią żadnego dowodu! W przypadku takowego sporu przegrywa zazwyczaj pozywający. (Dodał ECE i dzięki mu za to...).


Prawo autorskie

Jeżeli ktoś nie wie, co podlego prawu autorskiemu, poniższy tekst będzie dla niego zbawieniem :).

Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).


Znalazły się tam również wyszczególnienia :

1) wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe),

[...]

21.Ochroną objęty może być wyłącznie sposób wyrażenia; nie są objęte ochroną odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje


Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał nie ukończoną.(!!!)


Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności.


Opracowanie cudzego utworu, w szczególności tłumaczenie, przeróbka, adaptacja, jest przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego.


Rozporządzanie i korzystanie z opracowania zależy od zezwolenia twórcy utworu pierwotnego (prawo zależne), chyba że autorskie prawa majątkowe do utworu pierwotnego wygasły. W przypadku baz danych spełniających cechy utworu zezwolenie twórcy jest konieczne także na sporządzenie opracowania.


Twórca utworu pierwotnego może cofnąć zezwolenie, jeżeli w ciągu pięciu lat od jego udzielenia opracowanie nie zostało rozpowszechnione. Wypłacone twórcy wynagrodzenie nie podlega zwrotowi.

Za opracowanie nie uważa się utworu, który powstał w wyniku inspiracji cudzym utworem.

Na egzemplarzach opracowania należy wymienić twórcę i tytuł utworu pierwotnego.


Inspiracja na ogół występuje w przypadku, gdy jeden utwór stanowi "podnietę" czy też "pobudkę" (tak to ujmuje literatura) do stworzenia innego utworu. Natomiast opracowanie jest o wiele bardziej "związane" z utworem będącym podstawą dla stworzenia opracowania - tutaj zostały podane przykłady zawarte w ustawie: tłumaczenie, przeróbka, adaptacja.

Jak to odnosni się do stron internetowych?
Jeżeli zostaną zmienione kolory zastosowane na stronie, treść zostanie przetłumaczona na inny język, to będzie to opracowanie.
Jeżeli jednak, przykładowo, twórca umieścił na stronie animowanego we Flashu pana, który opowiada o zawartości strony, to jeżeli Ty wykorzystasz np. jakąś postać opowiadającą o zawartości Twojej strony to będzie zapewne inspiracja.
Jeżeli jednak związek z inną stroną nie będzie zauważalny - np. umieścisz menu rozwijalne u góry strony, to nie będzie to ani inspiracja, ponieważ nie powstała w wyniku "podniety" określoną stroną, ani tym bardziej opracowanie. Ochrona takiego menu nie będzie podlegać ochronie prawnoautorskiej, ponieważ idee nie są objęte ochroną prawnoautorską.

Uwaga! Gdy jednak w menu umieścisz dokładnie te same odnośniki i w takim samym układzie dopuścisz się plagiatu. Ale jeżeli menu składa się tylko z kilku, oczywistych opcji takich jak np. Home-O nas-Cennik-Kontakt-Regulamin-Polityka prywatności, to nie będzie ono chronione prawem autorskim, ponieważ taka treść nie jest przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze. Brak jej po prostu wymaganej oryginalności.


Czym różni się opracowanie od utworu?
Warto pamiętać, iż opracowanie też jest utworem. Należy zauważyć, że opracowanie może tylko i wyłącznie powstać pózniej niż utwór, który jest podstawą dla opracowania. [no patrzcie jakie to mądre, dop. AnoniM_MC]

Wyjaśnił nam to tangerine. Chwała mu za to...


No dobra, ale co mi mogą za to zrobić?

W myśl kodeksu karnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych posiadanie, kopiowanie i korzystanie z kopii programów komputerowych bez zgody producenta jest zabronione. Co więcej, na przykład wejście w posiadanie lub kopiowanie nielegalne programów komputerowych jest zgodnie z kodeksem karnym przestępstwem. Zarówno prawo karne, jak i cywilne precyzują sankcje grożące w przypadku ujawnienia takiego procederu.
Wykrycie nielegalnego oprogramowania w komputerach przedsiębiorstwa grozi osobom za to odpowiedzialnym:
grzywną;
ograniczeniem lub pozbawieniem wolności od 3 miesięcy do lat 5;
konfiskatą narzędzi przestępstwa - np. komputerów lub serwerów.


Na sam koniec mały tekst dla wszystkich użytkowników nielegalnego oprogramowania :

Czy Policja może wejść do mieszkania i sprawdzić oprogramowanie danego komputera ? Czy jest możliwa policyjna kontrola całej sieci komputerowej ?



Czy istnieje jakiś zapis w kodeksie karnym, lub w ustawach, w którym jest mowa o istnieniu kontroli, mających sprawdzić legalność oprogramowania danego użytkownika w sieci, który nie jest karany, ani nie ma na swoim koncie żadnych wykroczeń hackerskich? Czy jest możliwa taka kontrola całej sieci, czy bez żadnych zarzutów policja może dostać nakaz wejścia do mieszkania i sprawdzenia oprogramowania danego komputera?

Z treści pytania wnioskować można, że chodzi w nim o to, czy Policja może dostać nakaz wejścia do prywatnego mieszkania i sprawdzenia oprogramowania znajdującego się w nim komputera oraz czy jest możliwa policyjna kontrola całej sieci komputerowej. Krótko mówiąc ? chodzi o wyjaśnienie, czy legalność oprogramowania może być sprawdzona w trybie policyjnego przeszukania.

Otóż ustawą, która reguluje postępowanie Policji w sprawach karnych jest przede wszystkim Kodeks postępowania karnego. Z zapisów tej ustawy wynika wyraźnie, że w celu znalezienia rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie lub podlegających zajęciu w postępowaniu karnym, można dokonać przeszukania pomieszczeń i innych miejsc, jeżeli istnieją uzasadnione podstawy do przypuszczenia, że osoba podejrzana lub wymienione rzeczy tam się znajdują (art. 219 § 1 kpk). Ponadto - w celu znalezienia rzeczy wymienionych w tym przepisie i pod warunkiem w nim określonym można dokonać nawet przeszukania osoby, jej odzieży i podręcznych przedmiotów (art. 219 § 2 kpk).

Dla nikogo chyba nie budzi wątpliwości, że prywatne mieszkania mogą być przeszukiwane przez Policję. Oznacza to, że znajdujący się w danym mieszkaniu sprzęt komputerowy może być obiektem przeszukania o charakterze procesowym. Okoliczności takie, że komputer jest podłączony do sieci (np. amatorskiej sieci komputerowej), albo że użytkownik sieci nie był karany, ani nie ma na swoim koncie żadnych wykroczeń hackerskich ? nie mają tu jakiegoś specjalnego znaczenia.

Poza tym - program komputerowy, w myśl art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 ze zm.), jest przedmiotem prawa autorskiego tak samo, jak utwory artystyczne, literackie i fonograficzne, czyli jako utwór podlega ochronie karnoprawnej ze wszystkimi tego konsekwencjami, także karnoprocesowymi. Dotyczy to każdej formy tego programu, np. dokumentacji projektowej, fazy wytwórczej, czy użytkowej.

Aby jednak wymienione wyżej działania organów ścigania były legalne, muszą być spełnione określone warunki, a mianowicie:

1. Przeszukanie (potocznie zwane ?rewizją?) może być przeprowadzone tylko i wyłącznie w celu znalezienia rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie lub podlegających zajęciu w postępowaniu karnym. Inny cel przeszukania odbiera czynności przeszukania przymiot zasadności.
2. Muszą istnieć uzasadnione podstawy do przypuszczenia, że wymienione rzeczy (np. nielegalne oprogramowanie) znajdują się w danym mieszkaniu, co oznacza, że Policja musi dysponować przynajmniej poszlaką, że nielegalne oprogramowanie w danym mieszkaniu się znajduje. Innymi słowy ? nie może to być przeszukanie służące zaspokojeniu ciekawości policjanta lub innego funkcjonariusza, na zasadzie: ?Dziś sprawdzimy sobie domki przy ul. X, może tam są hackerzy??.
3. Przeszukania może dokonać prokurator albo na polecenie sądu lub prokuratora Policja, a w wypadkach wskazanych w ustawie - także inny organ (art. 220 § 1 kpk).
4. Postanowienie sądu lub prokuratora należy okazać osobie, u której przeszukanie ma być przeprowadzone (art. 220 § 2 kpk).
5. W wypadkach nie cierpiących zwłoki, jeżeli postanowienie sądu lub prokuratora nie mogło zostać wydane, organ dokonujący przeszukania okazuje nakaz kierownika swojej jednostki lub legitymację służbową, a następnie zwraca się niezwłocznie do sądu lub prokuratora o zatwierdzenie przeszukania. Postanowienie sądu lub prokuratora w przedmiocie zatwierdzenia należy doręczyć osobie, u której dokonano przeszukania, w terminie 7 dni od daty czynności na zgłoszone do protokołu żądanie tej osoby. O prawie zgłoszenia żądania należy ją pouczyć (art. 220 § 3 kpk). Odmowa zatwierdzenia przeszukania oznacza, że nie było ono zasadne lub legalne, a to oznacza, że w razie poniesienia szkody ? osoba, która taka szkodę poniosła, może starać się o odszkodowanie, a funkcjonariusz działający z przekroczeniem swoich uprawnień naraża się na postępowanie dyscyplinarne.
6. Przeszukania zamieszkałych pomieszczeń można dokonać w porze nocnej tylko w wypadkach nie cierpiących zwłoki; za porę nocną uważa się czas od godziny 22 do godziny 6 (art. 221 § 1 kpk).
7. Przeszukanie rozpoczęte za dnia można prowadzić nadal mimo nastania pory nocnej (art. 221 § 2kpk).
8. W porze nocnej można przeszukać lokale dostępne w tym czasie dla nieokreślonej liczby osób albo służące do przechowywania przedmiotów (art. 221 § 3 kpk).
9. Osobę, u której ma nastąpić przeszukanie, należy przed rozpoczęciem czynności zawiadomić o jej celu i wezwać do wydania poszukiwanych przedmiotów (art. 224 § 1 kpk).
10. Podczas przeszukania ma prawo być obecna osoba, u której ma nastąpić przeszukanie oraz osoba przybrana przez prowadzącego czynność. Ponadto może być obecna osoba wskazana przez tego, u kogo dokonuje się przeszukania, jeżeli nie uniemożliwia to przeszukania albo nie utrudnia go w istotny sposób (art. 224 § 2 kpk).
11. Jeżeli przy przeszukaniu nie ma na miejscu gospodarza lokalu, należy do przeszukania przywołać przynajmniej jednego dorosłego domownika lub sąsiada (art. 224 § 3 kpk).

Są to ogólne zasady obowiązujące przy każdym przeszukaniu. Gdyby taka czynność miała dotyczyć nielegalnego oprogramowania, to oczywiste jest, że przedmiotem zainteresowania organu przeszukującego mogą być komputery i nośniki oprogramowania.

Poza sporem przy tym pozostaje, że karalne jest nabycie, pomoc w zbyciu, przyjęcie lub pomoc w ukryciu pirackiej kopii programu komputerowego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Przepis art. 293 § 1 kk w zw. z art. 291 § 1 kk przewiduje za paserstwo umyślne programu komputerowego karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do jednego roku. Jako wypadek mniejszej wagi należy ? przykładowo - rozumieć fakt, że sprawca nie działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, program zainstalował jedynie we własnym komputerze albo pomagał w zbyciu lub ukryciu programu za pośrednictwem sieci komputerowej.

Podobnej odpowiedzialności karnej podlega również paserstwo nośników programów komputerowych (art. 118 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i o prawach pokrewnych).

Nie są to jedyne przepisy Kodeksu karnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które zachodzą na siebie lub traktują rozbieżnie pewne istotne zasady prawne. Na przykład - paserstwo z art. 293 § 1 kk ścigane jest z oskarżenia publicznego z urzędu (zob. art. 9 § 1 kpk), a paserstwo z art. 118 ust. 1 ? na wniosek pokrzywdzonego, co może mieć istotne znaczenie w praktyce ścigania tych przestępstw.


Jak słusznie zauważył Jacekr powyższy tekst obala mit 24 godzin...
Ostatnio edytowano 12.12.2004, 00:29:46 przez AnoniM_MC, łącznie edytowano 2 razy
Avatar użytkownikaAnoniM_MC
Iwo Mateusz

Mroczny miś

Posty: 3523
Dołączył(a): 29.09.2002
Lokalizacja: Szczecin

Post 25.08.2004, 00:30:06

Nie wiem, może komuś się przyda:

- Arkusz spisu z natury: www.hubert.evortal.pl/papiery/arkusz.doc
- Ewidencja przebiegu pojazdów: www.hubert.evortal.pl/papiery/ewidencja.doc
- Zestawienie utargu: www.hubert.evortal.pl/papiery/zestawienie.doc

pzdr.
www.antharax.net
Avatar użytkownikalooz-design
Hubert Krać

sir antharax

Posty: 1414
Dołączył(a): 11.02.2004
Lokalizacja: Łęczna

Post 18.01.2007, 23:46:30

a jak szukać tych piratów ktorzy bez umowy kopiują dzieła w ktore ktos włożył długie zycie ?


link wycięty - cenzura
ogrodnik2
Posty: 4
Dołączył(a): 11.12.2006
Lokalizacja: Kazimierz Dolny

Post 09.04.2008, 10:31:16

Własnie tworzę nowy serwis internetowy i potrzebuje skorzystać z usług innej osoby. z tym mam pytanko czy umowa zawarta przez net jest ważna jeśli wymienimy się e-mailami? I Zleceniodawca i Zleceniobiorca akceptują taka formę !!
Czy wystarczy wydruk z poczty no i zawartość korespondencji???
Jak sprawdzić czy to co zleciłem nie jest plagiatem? Czy istnieje jakaś stronka, która umożliwa szybkie sprawdzenie tego??
oficer
Posty: 13
Dołączył(a): 07.04.2008

Post 09.04.2008, 17:26:41

czy umowa zawarta przez net jest ważna jeśli wymienimy się e-mailami?
IIRC to jest bezwartościowa (potrzebne są podpisy na papierze...)
Jak sprawdzić czy to co zleciłem nie jest plagiatem?
Ze sprawdzeniem może być ciężko - chociaż to zależy od tego co zlecasz os. 3-ej do wykonania. Określ w umowie jakie będą skutki wykonania plagiatu
Avatar użytkownikaKrzysiek Łabuś
Krzysiek Łabuś

retarded
retarded

Posty: 14361
Dołączył(a): 01.02.2004
Lokalizacja: Muszyna

Post 10.04.2008, 23:17:01

to co zrobić ? Pocztą?
Słyszałem o umowach ustnych?
Może ktoś coś wie na ten temat?
oficer
Posty: 13
Dołączył(a): 07.04.2008

Post 21.04.2008, 19:10:41

IIRC to jest bezwartościowa (potrzebne są podpisy na papierze...)

Nie jest bezwartościowa, z tym że podobnie jak w przypadku umowy ustnej - ciężko udowodnić jej skuteczne zawarcie. Logi i inne takie, jest bardzo łatwo podrobić.

to co zrobić ? Pocztą?


Poczta to bardzo dobre wyjście.
bash.org.pl
Codziennie w banku nudzę się, klienci, szef, wkurzają mnie...
Avatar użytkownikaklusek
Kamil Bista

czemu
czemu

Posty: 5787
Dołączył(a): 14.04.2002
Lokalizacja: Chrzanów / Kraków / Kielce

Post 16.07.2008, 22:22:11

klusek napisał(a):
IIRC to jest bezwartościowa (potrzebne są podpisy na papierze...)

Nie jest bezwartościowa, z tym że podobnie jak w przypadku umowy ustnej - ciężko udowodnić jej skuteczne zawarcie. Logi i inne takie, jest bardzo łatwo podrobić.

to co zrobić ? Pocztą?


Poczta to bardzo dobre wyjście.


Fakt logi idzie podrobić ale przecież nie wszystkie. Podrabiacz :) musiałby shackować wszystkie urządzenia, serwery i komunikatory łącznie z komputerem "Zainteresowanego" co mi się wydaje mało wykonalne jeżeli wogóle. Ale nawet jeśli są dostępne wszystkie nie zmanipulowane logi to sąd tylko jeden może uznac je i dopuścić jako dowód w sprawie.

Tak, poczta jest ok tylko nie zapomnij i potwierdzeniu odbioru, to też dobry wynalazek.

PS. Odnośnie jeszcze sprawdzania plagiatu to nie znam stronek które by się tym zajmowały, może w BOWI coś jest. Zawsze możesz przeszukać googla, jesli jest cos podobnego to ci to znajdzie.
Pozdrawiam Keran
Zapraszam na: webwizard.pl
Keran
Posty: 28
Dołączył(a): 21.01.2003
Lokalizacja: Lubliniec

Re: Wzory umów, prawa autorskie, itp.

Post 17.12.2010, 10:35:27

Witam. Jaka umowa będzie najlepsza. Jeżeli wykonuje dla kogoś stronę jako osoba prywatna. Lub mam juz wykonaną stronę i ją sprzedaje?
Morfeusz_2005
Posty: 165
Dołączył(a): 25.09.2007

Re: Wzory umów, prawa autorskie, itp.

Post 17.12.2010, 10:40:11

Morfeusz_2005 napisał(a):wykonuje dla kogoś stronę jako osoba prywatna
Umowa o dzięło
mam juz wykonaną stronę i ją sprzedaje?
Umowa o dzięło

Pozdrawiam
BIMAS = BioInformatics and Molecular Analysis Section
Avatar użytkownikabimas
Maciej Bimek

Posty: 5974
Dołączył(a): 22.01.2005
Lokalizacja: Poznań

Re: Wzory umów, prawa autorskie, itp.

Post 10.06.2011, 13:52:43

Potwierdzam to co napisal"bimos".Najlepsza umowa bedzie "umowa o dzielo",ale dobrze tez by bylo,gdybys zalatwil te sprawe osobiscie z wszelkimi podpisami i jesli masz- pieczatkami.Bo to jest najpewniejsza droga zarabiania pieniedzy.Bardziej tak "sluzbowo".
grzechu70
Posty: 122
Dołączył(a): 09.03.2010

Re:

Post 10.06.2011, 14:02:19

Nie wiem czy dobrze zrozumialem?-Ty cos tworzysz ?jesli tak ,to przeciez Twoj wytwor nie moze byc plagiatem,jezeli pomysl byl wylacznie Twoj.Ja np.wolalbym doreczyc osobiscie,jesli to w tym samym miescie.Z poczta roznie bywa,a tak po doreczeniu,zawsze mozesz poprosic o potwierdzenie odbioru.
grzechu70
Posty: 122
Dołączył(a): 09.03.2010

Re: Wzory umów, prawa autorskie, itp.

Post 16.06.2011, 17:22:01

Przepraszam,jeszcze raz,zamiast "bimas",napisalem "bimos",tak pomylilem sie i jeszcze raz przepraszam.Zauwazylem blad,ale bylo juz za pozno.Pewnie,ze od razu moglem zareagowac,ale tak sie nie stalo.Sorrrry!
grzechu70
Posty: 122
Dołączył(a): 09.03.2010

Re: Wzory umów, prawa autorskie, itp.

Post 15.11.2012, 14:52:17

Moim zdaniem umowa na zlecenie jest korzystniejsza niż umowa o dzieło
http://praca.wieszjak.pl/formy-zatrudni ... abiac.html
Avatar użytkownikaWrilcu
Posty: 2
Dołączył(a): 15.11.2012


Re: Wzory umów, prawa autorskie, itp.

Post 15.09.2014, 11:39:47

Może nie do końca o prawach autorskich, ale a ktoś moze dobry wzór umowy o wynajem mieszkania? Potrzebuje na gwałt.
andrzej.gruszka
Posty: 7
Dołączył(a): 10.09.2014

Re: Wzory umów, prawa autorskie, itp.

Post 02.12.2014, 13:11:24

Może komuś się przyda, wzór umowy o pozycjonowanie strony internetowej - http://www.mobime.pl/download/umowa_na_ ... j-wzor.pdf
ksocial
Sebastian Smyk

Posty: 4
Dołączył(a): 02.12.2014
Lokalizacja: Warszawa

Re: Wzory umów, prawa autorskie, itp.

Post 12.02.2015, 11:48:29

Bardzo dziekuję, właśnie szukam wzoru umowy o dzieło. A macie linka do wzoru do umowy zlecenia?
marzanna87
Posty: 3
Dołączył(a): 12.02.2015

Re: Wzory umów, prawa autorskie, itp.

Post 19.02.2015, 14:57:50

Bardzo proszę ja korzystam czesto z tej stronki:

http://www.druki.gofin.pl/umowa-zleceni ... 58,63.html
tofik12
Posty: 3
Dołączył(a): 18.02.2015

Re: Wzory umów, prawa autorskie, itp.

Post 13.07.2015, 10:46:36

Tylko to są dosyć ogólne umowy. Najlepiej skorzystać z pomocy jakiegoś specjalisty od tych spraw.
muzyk
Posty: 115
Dołączył(a): 03.09.2012

Następna strona

Powrót do Forum ogólne


 


  • Podobne wątki
    Odpowiedzi
    Wyświetlone
    Ostatni post

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 5 gości

Hosting, Domeny, SSL

Subskrypcja

Mamy 51387 zarejestrowanych użytkowników.
Najnowszy użytkownik: Agnieszka233


Nasi użytkownicy napisali:

  • 937419 wiadomości
  • w 247294 tematach

Najnowsze wpisy na blogu

Najnowsze artykuły

Najaktywniejsi (ostatnie 30 dni)